koncepcja pracy

O PRZEDSZKOLU » koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IGUŚ W ZAMOŚCIU
2017/2018

 

PROCESY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I EDUKACJĘ DZIECKA

1. Zapewnienienowo przyjmowanym dzieciom łagodnej adaptacji w środowisku przedszkolnym

Główne zadania na rok szkolny 2017/2018:

1)    Przeprowadzanie dni adaptacyjnych

2)    Zorganizowanie zebrania z rodzicami nowo przyjętych dzieci

3)    Zaproszenie dzieci nowo przyjętych na zajęcia adaptacyjne 

Termin realizacji:

1)   sierpień

2)   wrzesień

3)   sierpień/wrzesień

Kryteria sukcesu:

 1)  Stres dziecka związany z rozłąką z rodzicem jest złagodzony

Kierunki rozwoju:

1)    Przygotowanie placówki do uczestnictwa dzieci w działaniach przedszkola

2)    Doskonalenie programu adaptacyjnego

 

2. Diagnozowanie umiejętności i zdolności dzieci, analizowanie wyników  i formułowanie wniosków do pracy z dziećmi

Główne zadania na rok szkolny 2017/2018:

1)    Przeprowadzenie obserwacji pedagogicznych dzieci 2,5-3-letnich

2)    Przeprowadzenie obserwacji pedagogicznych dzieci 3-4-letnich

3)    Przeprowadzenie obserwacji pedagogicznych dzieci 5-6-letnich

Termin realizacji: 

1)    Etapowo od września do maja

2)    Etapowo od września do maja

Kryteria sukcesu:

1)  Wyniki obserwacji wyznaczają kierunki do pracy z dzieckiem i kierunki do pracy z grupą

2)  Wyniki diagnozy wyznaczają kierunki do pracy z wychowankiem, pomagają w tworzeniu programów indywidualnych, określają rodzaj uzdolnień i sposób ich rozwoju, są wykorzystywane do modyfikacji oferty edukacyjnej przedszkola

Kierunki rozwoju:

1)    Doskonalenie procesu obserwacji i diagnozy dziecka (analiza narzędzi, wyników, dobór metod)

2)    Doskonalenie oferty edukacyjnej przedszkola, metod pracy, dostosowanie do możliwości zainteresowań i potrzeb dzieci

3)    Doskonalenie działań placówki w pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia oraz dzieckiem zdolnym

Uwagi o realizacji:

1)    Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dziecka

2)    Arkusz badania gotowości szkolnej

                 

3. Zapewnienie warunków do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Główne zadania na rok szkolny 2017/2018:

1)    Planowanie działań dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych w poszczególnych grupach wiekowych w sposób gwarantujący realizację wymagań określonych w podstawie programowej, w stosunku do dzieci kończących edukację przedszkolną i rozpoczynających naukę w szkole

2)    Monitorowanie realizacji podstawy programowej

3)    Zapewnienie dzieciom udziału w imprezach i uroczystościach wynikających m.in. z realizacji programu rozwoju przedszkola

4)    Stworzenie wychowankom możliwości prezentacji wytworów swojej aktywności (wystawy prac, występy aktorskie, taneczne, wokalne)

Termin realizacji:

1) Cały rok

Kryteria sukcesu:

1)    Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  wychowania przedszkolnego

2)    Nauczyciele i placówka działa zgodnie z przepisami prawa

3)    Dzieci uczestniczą w działaniach wdrażających do samodzielności i budujących poczucie własnej wartości

Kierunki rozwoju:

1) Modyfikacja programów wychowania przedszkolnego, dokonywanie  weryfikacji zawartych w nich treści

2) Weryfikacja i poszerzanie form promocji przedszkola

Uwagi o realizacji:

1)    Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczony do realizacji w placówce na rok szkolny 2017/2018

2)    Dokumentacja nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego

3)    Harmonogram imprez i uroczystości

 

4. Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie doświadczania i rozumienia podstawowych praw przyrody ze szczególnym uwzględnieniem edukacji proekologicznej i prozdrowotnej

Główne zadania na rok szkolny 2017/2018:

1)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych pozwalających na kształtowanie umiejętności i postaw proekologicznych i prozdrowotnych  wobec siebie i otoczenia

Termin realizacji:

1) Cały rok

Kryteria sukcesu:

1) Kształtowanie określonych postaw i umiejętności dzieci pozwala na podniesienie jakości życia i szacunek do siebie i otoczenia

Kierunki rozwoju:

1)    Doskonalenie działań edukacyjnych w tym zakresie, zgłaszanie wyników dotyczących realizacji założeń programu przez            nauczycieli

 

5. Stwarzanie warunków do realizacji działań wychowawczych przedszkola wzmacniających właściwe zachowania dzieci i eliminowanie zachowań niepożądanych

Główne zadania na rok szkolny 2017/2018:

1) Wdrażanie rodziców do aktywności działań na rzecz rozwoju osobowości dzieci wyrażających się aktywnymi postawami wychowawczymi wobec nich

Termin reaizacji:

1) Cały rok

Kryteria sukcesu:

1)    Rodzice aktywnie uczestniczą w wychowaniu własnego dziecka

2)    Nauczyciele ustalają z rodzicami wspólnie działania wobec dziecka

3)    Rodzice i nauczyciele doskonalą swoją wiedzę pedagogiczną poprzez udział w warsztatach i prelekcjach

Kierunki rozwoju:

1)    Doskonalenie umiejętności i wiedzy nauczycieli poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach

Uwagi o reazalizacji:

1)    Dokumentacja zebrań z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych dla rodziców

2)    Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2017/2018

3)    Plan współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

6. Doskonalenie efektów wychowawczych i dydaktycznych poprzez współpracę ze szkołą podstawową w tym badanie losów absolwentów

Główne zadania na rok szkolny 2017/2018:

1) Udział dzieci w działaniach podejmowanych we współpracy ze Szkołą Podstawową

2) Przeprowadzenie rozmów wśród nauczycieli i Rodziców w Szkole  Podstawowej dotyczących absolwentów

Termin realizacji:

 1) Cały rok

 Kryteria sukcesu:

1) Przedszkole ściśle współpracuje ze szkołą podstawową w celu złagodzenia adaptacji dziecka do warunków szkolnych

2) Przedszkole zna losy swoich absolwentów

3) Wiedza o sukcesach i porażkach absolwentów jest  wykorzystywana do doskonalenia procesów dydaktycznych i       wychowawczych w placówce

Kierunki rozwoju:

1) Doskonalenie form współpracy ze środowiskiem

 

7. Usprawnienie zarządzania przedszkolem

Główne zadania na rok szkolny 2017/2018:

1)    Doskonalenie jakości pracy nauczycieli poprzez kontrolę realizacji wybranych obszarów podstawy programowej, stosowania wewnętrznych przepisów prawa oraz obserwacja jakości prowadzonych zajęć i innych działań podejmowanych przez nauczycieli w ramach realizacji założeń programu rozwoju przedszkola

2)    Wspomaganie poprzez organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń i obserwację prowadzonych zajęć

w kontekście stosowania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i nowatorskich metod pracy

3)    Monitorowanie pracy dzieci objętych rocznym wychowaniem przedszkolnym

4)    Prowadzenie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Termin realizacji:

1) Cały rok

Kryteria sukcesu:

1) Zarządzanie przedszkolem zapewnia sprawne funkcjonowanie placówki

2) Działalność przedszkola jest systematyczne  monitorowana

      i doskonalona

3) Przedszkole funkcjonuje zgodnie  z obowiązującym prawem

oświatowym

4) Wewnętrzne regulaminy i procedury są aktualizowane zgodnie ze  zmieniającymi  się przepisami

Kierunki rozwoju:

1) Przygotowanie placówki do zmian wynikających z obniżenia wieku szkolnego

Uwagi o realizacji:

1) Dokumentacja spełnienia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego

2) Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli

3) Regulaminy i procedury

 

8. Promowanie w środowisku wartości wychowania przedszkolnego

Główne zadania na rok szkolny 2017/2018:

1)    Prezentowanie przez dzieci swoich osiągnięć w środowisku (konkursy, przeglądy)

2)    Prowadzenie przedszkolnej strony internetowej i konta na portalu społecznościowym

3)    Organizacja festynu dla dzieci rodziców i dzieci nowo przyjętych

Termin realizacji:

1) Cały rok

Kryteria sukcesu:

1) Przedszkole jest znane w środowisku lokalnym i postrzegane jako placówka aktywnie działająca na rzecz dziecka i jego rodziny

Kierunki rozwoju:

1) Zacieśnianie współpracy z instytucjami lokalnymi.

2) Wdrażanie nowych form współpracy

Uwagi o realizacji

1) Strona internetowa, konto użytkownika na portalu społecznościowym

2) Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

9. Wzbogacenie oferty edukacyjnej i organizacji  przedszkola

Główne zadania na rok szkolny 2017/2018:

1)    Prowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających pracę nauczycieli

2)    Prowadzenie analizy oczekiwań  rodziców poprzez zbieranie informacji na temat funkcjonowania przedszkola

Termin realizacji:

1) Cały rok

Kryteria sukcesu:

1) Oferta zajęć dodatkowych uwzględnia oczekiwania rodziców i możliwości przedszkola

2) Rodzice mają możliwość wyrażania swojej opinii na temat działalności przedszkola