grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

STREFA RODZICA » grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

 

 

 

WRZESIEŃ 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Dziecko:

- uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych;

- rozwija koordynację ruchową w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania;

- umacnia więzi z grupą przedszkolną;

- przestrzega zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi;

- stosuje formy grzecznościowe adekwatnie do sytuacji;

- kształtuje umiejętności kulturalnego zachowania się;

- kształtuje umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych;

- dostrzega różnice i podobieństwa między ludźmi;

- rozpoznaje zapis graficzny własnego imienia;

- posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych;

- wzbogaca słownictwo związane z tematyką zajęć;

- kształtuje umiejętność prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi;

- klasyfikuje przedmioty według kilku cech;

- rozwija umiejętności tworzenie zbiorów;

- doskonali sprawność grafomotoryczną litery „t” „T”;

- kształtuje pojęcia liczby jeden, poznaje cyfrę 1.

 

Tematy kompleksowe:

01.-10.09.2021 r. - "Ja i ty to my"

13.-17.09.2021 r. - „Spotkanie z latawcem”

20.-24.09.2021 r. -  „Pożegnanie lata”

27.-01.10.2021 r. -  „Tajemnice Ziemi”

 

Język angielski